Algemene Voorwaarden Zij Onderneemt / ZO Academie

www.zijonderneemt.nl / www.zo-academie.nl
info@zijonderneemt.nl

Definities:

 1. Zij Onderneemt: Zij Onderneemt maatschap, gevestigd in Heerhugowaard onder KvK nr. 58298355
 2. ZO Academie: onderdeel van Zij Onderneemt (zie 1)
 3. Klant: degene met wie Zij Onderneemt een overeenkomst is aangegaan
 4. Partijen: klant en Zij Onderneemt samen
 5. Consument: een klant die tevens een individu is en als privépersoon handelt

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten of diensten door of namens Zij Onderneemt
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
 3. Partijen sluiten de toepasselijk van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Zij Onderneemt hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen
 2. Alle prijzen die Zij Onderneemt hanteert voor haar producten en diensten, op haar websites of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Zij Onderneemt te allen tijde wijzigen
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Zij Onderneemt een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen
 4. Zij Onderneemt is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Zij Onderneemt de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt
 7. Zij Onderneemt heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Zij Onderneemt prijsaanpassingen meedelen aan de klant
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Zij Onderneemt op te zeggen indien hij/zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Zij Onderneemt mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering te hebben voldaan
 3. Online trainingen die via de webshop van Zij Onderneemt en de ZO Academie worden gekocht dienen direct te worden betaald
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij/zij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Zij Onderneemt de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen
 5. Zij Onderneemt behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Zij Onderneemt gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij/zij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Zij Onderneemt
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit van buitengerechtelijke incassokosten
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Zij Onderneemt haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Zij Onderneemt op de klant direct opeisbaar
 6. Weigert de klant zijn/haar medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zij Onderneemt, dan is hij/zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Zij Onderneemt te betalen

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Zij Onderneemt gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten
 2. Zij Onderneemt roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Zij Onderneemt, tenzij partijen hierover andere afspraken maken
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant

 

Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 1. Zij Onderneemt kan een beroep doen op haar retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Zij Onderneemt heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen schuldig is aan Zij Onderneemt
 3. Zij Onderneemt is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van haar retentierecht

 

Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn/haar recht om een schuld aan Zij Onderneemt te verrekenen met een vordering op Zij Onderneemt

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zij Onderneemt blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn/haar betalingsverplichtingen ten aanzien van Zij Onderneemt op grond van wat voor met Zij Onderneemt gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming
 2. Tot die tijd kan Zij Onderneemt zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren
 4. Indien Zij Onderneemt een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Zij Onderneemt het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen

 

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt
 2. Levering vindt plaats bij Zij Onderneemt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Zij Onderneemt het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Zij Onderneemt kan tegenwerpen

 

Levertijd

 1. De door Zij Onderneemt opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging van Zij Onderneemt heeft gekregen
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Zij Onderneemt niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken

 

Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem/haar bestelde producten tijdig kan plaatsvinden

 

Transportkosten

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervoor door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Zij Onderneemt niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij/zij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Zij Onderneemt, bij gebreke waarvan Zij Onderneemt niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal:
  a. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  b. zaken van Zij Onderneemt die bij de klant aanwezig zijn
  c. zaken die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Zij Onderneemt de polis van deze verzekeringen ter inzage

 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Zij Onderneemt enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal
 3. De garantie geldt niet in het gevolg van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik van de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Zij Onderneemt voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit
 2. Zij Onderneemt heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Zij Onderneemt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Zij Onderneemt tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

 

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Zij Onderneemt
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Zij Onderneemt de betreffende bescheiden
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Zij Onderneemt redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant

 

Intellectueel eigendom

 1. Zij Onderneemt behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zij Onderneemt (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken

 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij/zij voor elke overtreding ten behoeve van Zij Onderneemt een onmiddellijk opeisbare boete.
  a. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000,-
  b. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000,-
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel genoemde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Zij Onderneemt waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Zij Onderneemt tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Zij Onderneemt geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Zij Onderneemt geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Zij Onderneemt daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Zij Onderneemt uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Zij Onderneemt in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Zij Onderneemt gebonden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Zij Onderneemt
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Zij Onderneemt ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Zij Onderneemt een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Zij Onderneemt verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Zij Onderneemt

 1. Zij Onderneemt is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Zij Onderneemt aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Zij Onderneemt is nooit verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Zij Onderneemt aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op een schadevergoeding van Zij Onderneemt vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zij Onderneemt toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Zij Onderneemt niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Zij Onderneemt in verzuim is.
 3. Zij Onderneemt heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Zij Onderneemt kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn/haar verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Zij Onderneemt in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Zij Onderneemt kan worden toegerekend in een van de wil van Zij Onderneemt onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Zij Onderneemt kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.), wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden: onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen: computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Zij Onderneemt 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zij Onderneemt er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Zij Onderneemt is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Zij Onderneemt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zij Onderneemt zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Zij Onderneemt.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Zij Onderneemt bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zij Onderneemt is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen van partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld, 29 december 2021